Egenerklæring

Dot.No
For registraren:
Fax +47 21554301

Denne erklæringen gjelder søknad om domenenavn(ene):
Denne erklæringen utgjør sammen med det regelverket som gjelder til enhver tid kontrakten mellom
UNINETT Norid AS, senere kalt Norid, og abonnenten. Ved signering av erklæringen binder
abonnenten seg til vilkårene for å registrere domenenavn under .no.

Abonnenten erklærer med dette at registrering og/eller bruk av domenenavnet
- ikke er i strid med gjeldende regelverk, se http://www.norid.no/navnepolitikk.html
- etter abonnentens kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjeparts registrerte eller
uregistrerte rettigheter til navnet
- ikke er i strid med norsk eller internasjonal rett
- ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse

Abonnenten samtykker til
- at klager på abonnentens registrering kan behandles av domeneklagenemnda i henhold til de
regler og prosedyrer som følger av regelverket, og at abonnenten vil delta i klagegprosessen og
være bundet av domeneklagenemndas avgjørelse
- å holde seg oppdatert om regelverksendringer på www.norid.no og følge det regelverket som
gjelder til enhver tid
- at Norid kan trekke tilbake et registrert domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid
med forhold som er nevnt i denne egenerklæringen, eller som på annen måte er i strid med
regelverket eller formålet bak regelverket
- at kontaktinformasjon og registreringstidspunkt for domenet gjøres tilgjengelig på internett,
blant annet gjennom Norids whois-database. Tilgang vil også kunne bli gitt via annen internett-
teknologi

Abonnenten har satt seg inn i de kravene regelverket stiller i forbindelse med registrering og bruk av
domenenavnet. Abonnenten er dermed kjent med sine plikter og rettigheter ved registrering og bruk av
domenenavn under .no.

Abonnenten aksepterer at Norid ikke kan holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av
registrarens håndtering av søknader om domenenavn. Abonnenten aksepterer videre at Norid ikke kan
holdes ansvarlig overfor abonnenten for noen direkte eller indirekte skade som følge av driftsfeil eller
driftsstans hos Norid når det inntrufne skyldes forhold eller omstendigheter som Norid ikke
kontrollerer.


Søkerorganisasjonens navn
organisasjonsnummer
Navn på juridisk kontaktperson (med blokkbokstaver)
Dato
Herved bekreftes at avtalen er godtatt
Dokumentet signeres og sendes per faks, som skannet vedlegg til e-post eller ordinær post til en registrar. Hvis kopi
sendes, må søkeren arkivere originalen selv. Søkeren plikter å framlegge originalen på forespørsel fra Norid.
Versjonsnummer: 2.0 / 2012-08-21